Vi tar ansvar

VI TAR ANSVAR FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

VÅRT ANSVAR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Genom Springhill borgar GUTZ för hög kvalitet. Där kvalitet är inte enbart hög produktkvalitet med fina garner och mjuk känsla utan också ett ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet. Både ett socialt- och ett miljömässigt ansvarstagande genom hela värdekedjan. Önskar ni ytterligare information om Springhills hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, var vänlig kontakta oss via E-mail: info@springhill.se.

MEDLEMMAR I BSCI

Springhills uppförandekod har kontinuerligt uppdaterats för att utveckla vårt sociala ansvar i leverantörskedjan. Sedan maj 2007 är Springhill Textile AB medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, ett europeiskt initiativ som tillsammans med mer än 1500 medlemmar arbetar med en gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor i de länder vi producerar varor. Uppförandekoden bygger på FN:s konventioner om barn och mänskliga rättigheter, ILO’s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning som i huvudsak reglerar följande områden:

  • Inget barnarbete
  • Inget tvångsarbete
  • Anställda har en säker arbetsmiljö där deras hälsa inte äventyras, olyckor undviks och att det finns tillgång till drickbart vatten, sanitetsutrymme samt nödvändig skyddsutrustning.
  • Anställda har reglerad lön, arbetstid och ledighet
  • Ingen diskriminering av anställda
  • Anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal.

Medlemskapet i BSCI är ett steg i vår långsiktiga ambition att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor. Ledord är att kommunicera och koordinera samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen. Vidare information om BSCI, se http://www.bsci-eu.org/.

VÅRT MILJÖANSVAR

Springhill fokuserar på en hållbar verksamhet. Vi strävar efter att använda mindre miljöbelastande transporter såsom båt framför flyg. De transportföretag vi samarbetar med, har i sin tur tydliga miljömål och är samtliga ISO14001 Certifierade.
Vi arbetar och stöttar våra leverantörer för en hållbar utveckling och följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Springhills kemikalieguide, RSL, uppdateras kontinuerligt. Vi följer utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH, och säkerhetsställer att vi uppfyller lagstiftningen att minska användningen av skadliga kemikalier. Genom att delta i externa forum och nätverk samarbetar vi med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö. Önskar ni ytterligare information om Springhills hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, var vänlig kontakta oss via E-mail: info@springhill.se.